UNIC URA103

成約済み

メーカー古河ユニック
型式URA103(3段ブーム)
吊り上げ荷重995kg
油圧ポンプ付いていません。

URA103_1
URA103_5
URA103_3
URA103_4
URA103_2